Освітні компоненти освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 184 Гірництво 2023-2024

Код

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів ЄКТС

Форма
підсумкового
контролю

1.      Нормативні основні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

ЗО1 Українська мова за професійним спрямуванням 2 Залік
ЗО2 Історія науки і техніки 2 Залік
ЗО3 Основи здорового способу життя 3 Залік
ЗО4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1 3 Залік
ЗО4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2 3 Залік
ЗО5 Економіка і організація виробництва 4 Залік
ЗО6 Охорона праці та цивільний захист 4 Залік
ЗО7 Вступ до філософії 2 Залік
ЗО8 Трудове право 2 Залік
ЗО9.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1. 3 Залік
ЗО9.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2 3 Екзамен
ЗО10.1 Вища математика. Частина 1. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної 6 Екзамен
ЗО10.2 Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення функції однієї змінної. Функції кількох змінних. Звичайні диференціальні рівняння 4,5 Екзамен
ЗО10.3 Вища математика. Частина 3. Числові та функціональні ряди 4 Екзамен
ЗО11.1 Загальна фізика. Частина 1. Механіка та молекулярна фізика. 6 Екзамен
ЗО11.2 Загальна фізика. Частина 2. Електростатика. Електромагнетизм. 5 Екзамен
ЗО12 Хімія 4 Екзамен
ЗО13 Інформатика та обчислювальна техніка 6 Залік
ЗО14.1 Прикладна механіка. Частина 1. Теоретична механіка 4 Залік
ЗО14.2 Прикладна механіка. Частина 2. Опір матеріалів 3,5 Залік

1.2. Цикл професійної підготовки

ПО1.1 Геологія. Частина 1. Геологія 3 Залік
ПО1.2 Геологія. Частина 2. Інженерна геологія та гідрогеологія 8,5 Екзамен
ПО2 Комп’ютерна графіка 5 Залік
ПО3 Основи гірничого виробництва 4 Екзамен
ПО4.1 Геомеханіка. Частина 1. Фізика гірських порід 6 Екзамен
ПО4.2 Геомеханіка. Частина 2. Механіка  гірських порід. Механіка ґрунтів 4 Екзамен
ПО5 Геодезія та геотроніка 5 Екзамен
ПО6 Маркшейдерська справа 4 Екзамен
ПО7 Матеріалознавство та основи будівельної справи 6,5 Екзамен
ПО8 Екологічна безпека в гірництві 2 Залік
ПО9 Технологія, механізація та організація геотехнічного будівництва 6 Екзамен
ПО10 Будівельні матеріали і конструкції підземних споруд 4 Екзамен
ПО11 Будівельні матеріали і конструкції підземних споруд. Курсовий проєкт 1,5 Залік
ПО12 Кріплення гірничих виробок та підземних споруд 4 Екзамен
ПО13 Будівельна механіка 4 Екзамен
ПО14 Технологія спорудження вертикальних виробок 4 Екзамен
ПО15 Технологія спорудження вертикальних виробок. Курсовий проєкт 1,5 Залік
ПО16 Геоінженірінг та тунелювання 4 Екзамен
ПО17 Підвалини та фундаменти 4 Екзамен
ПО18 Підвалини та фундаменти. Курсова робота 1 Залік
ПО19 Геоінженерія мегаполісу 6,5 Екзамен
ПО20 Геоінженерія мегаполісу. Курсовий проєкт 1,5 Залік
ПО21 Навчально-ознайомча практика 4 Залік
ПО22 Переддипломна практика 6 Залік
ПО23 Дипломне проектування 6 Захист
2. ВИБІРКОВІ основні компоненти
2.1. Цикл загальної підготовки (вибіркові освітні компоненти з загально університетського Каталогу)
2.2. Цикл професійної підготовки (вибіркові освітні компоненти з кафедрального Каталогу)
Інструментальний геомоніторинг підземного будівництва 4 Залік
Інформаційні технології в геоінженерії 4 Залік
Технології відкритої розробки родовищ корисних копалин 4 Залік
Інженерно-геодезичні роботи в будівництві 4 Залік
Свердловинні методи видобутку і переробки корисних копалин 4 Залік
Урбоекологія 4 Залік
Оцінка впливу на довкілля для діяльності з видобування корисних копалин 4 Залік
Промислова сейсміка 4 Залік
Правові чинники взаємовідносин у будівництві 4 Залік
Основи комп’ютерно-математичного проектування підземних об’єктів  (програма MathCAD) 4 Залік
Компютерне моделювання підземних споруд (програма SCAD) 4 Залік
Аерологія 4 Залік
Нормування і кошторис будівництва мегаполісів 4 Залік
Економіка містобудування та управління проектами 4 Залік
Архітектурно-будівельне проектування і дизайн 4

Залік

Освітні компоненти освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 184 Гірництво 2022-2023