Вступ до аспірантури та докторантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Етапи вступної кампанії

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2021 році відбудеться:

з 17 травня до 25 червня, години прийому з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (ауд.247- 1.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується графік подання документів, а саме: 17.05.21- 20.05.21– ФЕА, ФМФ, ПБФ, ВПІ, ІЕЕ;

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (див. Заява до вступу аспіранта);
 • анкета (див. Анкета аспіраната);
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності) (див. Витяг з протоколу Вченої ради факультету);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (див. Список наукових праць аспіранта).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського (див. Сайт відділу аспірантури та докторантури)

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра ((освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводяться з 26 серпня до 07 вересня. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 09 вересня. Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 14 вересня. Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення не пізніше 15 вересня. Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 15 вересня. Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 22 вересня.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності).

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

особам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра(спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:

КБ = 0,5 × ІС + 0,3 × ІМ + 0,15 × ДБ + 0,05 × БД,

де: ІС – оцінка вступного іспиту із спеціальності; ІМ – оцінка вступного іспиту із іноземної мови; ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення; БД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою).

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення*

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів
публікації у фахових виданнях 10 (кожна стаття)
публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science 20 (кожна стаття)
диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад перше місце- 20друге місце- 15

третє місце-10

патент або авторське свідоцтво 15

*1. Враховуються лише друковані праці.

 1. Якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на їх кількість.
 2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається предметними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 100 балів.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Зарахування до аспірантури з 01 жовтня.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 6705 ₴ на місяць.

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Контактна інформація

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. +380442048659.

Електронна адреса Відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського для листування: aspirantura@kpi.ua, тел. +380442362149.

З будь-яких питань щодо вступу до аспірантури на освітньо-наукову програму з геоінженерії, подачі заяв та необхідних документів, надання рекомендацій до зарахування, оприлюднення наказів про зарахування тощо звертайтесь безпосередньо до відповідальної особи кафедри Вапнічна Вікторія Вікторівна: телеграм-канал @viktoriia0203, електронна пошта для листування vapnichna@geobud.kiev.ua.

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

(згідно Додатку 1 до наказу НУ/72/2021 від 20.04.2021)

Рік навчання Вартість одного року навчання, грн.
1 35000
2 35000
3 28000
4 28000

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії

Програма вступного іспиту з іноземної мови