Освітні компоненти освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 184 Гірництво 2022-2023

Код Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів ЄКТС Форма
підсумкового
контролю
Завантажити (Силабус)
1. Нормативні основні компоненти
Цикл загальної підготовки
ЗО 01 Українська мова за професійним спрямуванням 2 Залік Силабус
ЗО 02 Історія науки і техніки 2 Залік Силабус
ЗО 03 Основи здорового способу життя 3 Залік Силабус
ЗО 04.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1 3 Залік Силабус
ЗО 04.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2 3 Залік Силабус
ЗО 05 Економіка і організація виробництва 4 Залік Силабус
ЗО 06 Охорона праці та цивільний захист 4 Залік Силабус
ЗО 07 Вступ до філософії 2 Залік Силабус
ЗО 08 Трудове право 2 Залік Силабус
ЗО 09.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1. 3 Залік Силабус
ЗО 09.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2 3 Екзамен Силабус
ЗО 10.1 Вища математика. Частина 1. Аналітична геометрія, диференціальне і інтегральне числення 6 Екзамен Силабус
ЗО 10.2 Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення, диференціальні рівняння та теорія ймовірностей. 4,5 Екзамен Силабус
ЗО 10.3 Вища математика. Частина 3. Кратні інтеграли. Теорія функцій комплексної змінної. Теорія ймовірностей. 4 Залік Силабус
ЗО 11.1 Загальна фізика. Частина 1. Механіка та молекулярна фізика. 6 Екзамен Силабус
ЗО 11.2 Загальна фізика. Частина 2. Електростатика. Електромагнетизм. 5 Екзамен Силабус
ЗО 12 Хімія 4 Екзамен Силабус
ЗО 13 Інформатика та обчислювальна техніка 6 Залік Силабус
ЗО 14.1 Геологія. Частина 1. Геологія 3 Залік Силабус
ЗО 14.2 Геологія. Частина 2. Інженерна геологія та гідрогеологія 8,5 Екзамен Силабус
ЗО 15 Комп’ютерна графіка 5 Залік Силабус
ЗО 16.1 Прикладна механіка. Частина 1. Теоретична механіка 4 Залік Силабус
ЗО 16.2 Прикладна механіка. Частина 2. Опір матеріалів 3,5 Залік Силабус
ЗО 17 Основи гірничого виробництва 4 Екзамен Силабус
ЗО 18.1 Геомеханіка. Частина 1. Фізика гірських порід 6 Екзамен Силабус
ЗО 18.2 Геомеханіка. Частина 2. Механіка  гірських порід. Механіка ґрунтів 4 Екзамен Силабус
ЗО 19 Геотроніка 5 Екзамен Силабус
ЗО 20 Маркшейдерська справа 4 Екзамен Силабус
ЗО 21 Матеріалознавство та основи будівельної справи 6,5 Екзамен Силабус
ЗО 22 Екологічна безпека в гірництві 2 Залік Силабус
Цикл професійної підготовки
ПО 01 Технологія, механізація та організація геотехнічного будівництва 6 Екзамен Силабус
ПО 02 Будівельні матеріали і конструкції підземних споруд 4 Екзамен Силабус
ПО 03 Будівельні матеріали і конструкції підземних споруд. Курсовий проєкт 1,5 Залік Силабус
ПО 04 Кріплення гірничих виробок та підземних споруд 4 Екзамен Силабус
ПО 05 Будівельна механіка 4 Екзамен Силабус
ПО 06 Технологія спорудження вертикальних виробок 4 Екзамен Силабус
ПО 07 Технологія спорудження вертикальних виробок. Курсовий проєкт 1,5 Залік Силабус
ПО 08 Геоінженірінг та тунелювання 4 Екзамен Силабус
ПО 09 Підвалини та фундаменти 4 Екзамен Силабус
ПО 10 Підвалини та фундаменти. Курсова робота 1 Залік Силабус
ПО 11 Геоінженерія мегаполісу 6,5 Екзамен Силабус
ПО 12 Геоінженерія мегаполісу. Курсовий проєкт 1,5 Залік Силабус
ПО 13 Навчально-ознайомча практика 4 Залік Силабус
ПО 14 Переддипломна практика 6 Залік Силабус
ПО 15 Дипломне проектування 6 Захист Силабус