Наукові напрямки

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів(PhD) і магістрів

 • Наукова тематика, що розробляється співробітниками кафедри:
 • проблеми системного планування забудови підземного простору мегаполісів;
 • розрахунок та проектування приповерхневих геотехнічних споруд;
 • розрахунок і проектування підземних споруд глибокого закладання;
 • формування міцнісних параметрів грунтів та гірських порід – відходів вуглевидобутку в суміші з поверхнево-активними та в’яжучими речовинами під дією динамічних навантажень;
 • розробка наукових основ стабілізації слабких водонасичених грунтів вибуховими методами;
 • керування напружено-деформованим станом основ фундаментів тепловиділяючих  споруд ;
 • формування геотехнічних характеристик грунтового масиву, підданого гідротермальному впливові;
 • розробка геотехнічних способів закріплення деформованих грунтових основ фундаментів;
 • забезпечення стійкості підземних виробок в складних геотехнічних умовах;
 • опрацювання наукових основ та способів  прогнозування та запобігання зсувних явищ в схилах на урбанізованих та підроблюваних гірничими роботами територіях;
 • моделювання хвильових процесів в неоднорідному шаруватому гірському масиві, порушеному гірничими роботами;
 • розробка і застосування чисельних методів комп’ютерного розв’язку   задач стійкості гірничих виробок при дії гравітаційних і динамічних навантажень;
 • математичне моделювання просторово-часових полів напружень та розвитку деформаційних явищ в гірському масиві, генерованих системою взаємодіючих динамічних джерел.
 • дослідження в області динаміки  геогідросередовища, включаючи процеси його взаємодії з ударними хвилями, сейсмовибуховими коливаннями, землетрусами, техногенними вібраціями, морськими хвилями;
 • розробка протисейсмічних і протизсувних заходів шляхом застосування нових інженерних екрануючих комплексів
 • створення енергоощадних сейсмобезпечних технологій масового підривання для видобутку корисних копалин на кар’єрах;