Secondary education

Поряд з денною і заочною формами навчання кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями в системі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти НТУУ “КПІ”.

Випускники технікумів мають можливість за 4 роки заочного навчання в МІПО  здобути диплом спеціаліста НТУУ “КПІ” на платній основі.

Особи з дипломом про вищу освіту будь-якого ВНЗ отримують  диплом  спеціаліста НТУУ “КПІ” за 1-2 роки заочного навчання в МІПО (в залежності від спорідненості спеціальності ВНЗ з вище наведеними спеціальностями)

Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Післядипломна освіта НТУУ «КПІ» включає:

  • Другу вищу освіту;
  • Підвищення кваліфікації.

В НТУУ «КПІ» організацію та проведення навчання за програмами післядипломної освіти забезпечує Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти»

Друга вища освіта - отримання нових знань та здобуття нової кваліфікації особами, які вже мають вищу освіту, за напрямами та спеціальностями, акредитованими в НТУУ «КПІ». Тривалість 2-3 роки. Випускники одержують диплом державного зразка та додаток до диплому європейського зразка.

Найбільшою популярністю користуються такі напрями/спеціальності: Програмна інженерія, Комп’ютерна інженерія, Інформаційна безпека, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Маркетинг, Економічна кібернетика, Менеджмент, Управління інноваційною діяльністю, Адміністративний менеджмент, Філологія (переклад), Теплоенергетика, Хімічна технологія, Видавничо-поліграфічна справа, Електротехніка тощо.

Підвищення кваліфікації - отримання додаткових знань та навичок для розширення своїх фахових можливостей та кар’єрного зростання. Навчальні програми з підвищення кваліфікації різняться тематикою, тривалістю навчання та випускним документом, який засвідчує успішне закінчення навчання:

  • програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» та інших ВНЗ. Обсяг навчання – від 108 академічних годин, документ після закінчення навчання – свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка
  • програми підвищення кваліфікації фахівців – велика кількість вже розроблених програм, а також є можливість розроблення нових програм під замовника. Обсяг навчання – від 72 академічних годин, документ після закінчення навчання – свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка
  • програми підвищення кваліфікації для енергетиків. Обсяг навчання – від 72 академічних годин, документ після закінчення навчання – свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка
  • короткострокові програми підвищення кваліфікації у формі семінарів та тренінгів. Обсяг навчання – до 72 академічних годин, документ після закінчення навчання – сертифікат НМК «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ»

Навчання за програмами післядипломної освіти забезпечується за всіма акредитованими в НТУУ «КПІ» напрямами і спеціальностями та здійснюється із залученням досвідчених викладачів та висококваліфікованих фахівців різних галузей економіки України.

Слухачами програм післядипломної освіти можуть стати особи, які вже здобули освітньо-кваліфікаційні рівні «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації, студенти старших курсів вищих навчальних закладів.

Слухачі мають право використовувати матеріальну базу НТУУ «КПІ» (приміщення, комп’ютерну та оргтехніку, Інтернет) відповідно до затвердженого графіку навчання. Їм надаються методичні матеріали та право доступу до інформаційних ресурсів відповідних навчальних дисциплін (дистанційних курсів, тестів, завдань, електронних підручників, лабораторних робіт тощо).

 

close
Radio NTUU "KPI" Authoring program Group vkontakte
close

Department of educational work

Lessons schedule Schedule session Schedule for teachers