Research areas

 Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами

Науково-дослідна робота на кафедрі геобудівництва та гірничих технологій виконувалась за одним пріоритетним напрямом “Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави”. Затверджено на засіданні кафедри (Протокол № 1 від 28.08. 2012).

Ініціативна прикладна НДР «Створення ресурсо та енергозберігаючих технологій в геотехнічному будівництві».

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видана монографія, опубліковано 10 статтей, зроблено 8 доповідей на конференціях в т.ч. 8 на міжнародних. За результатами наукових досліджень студентами захищено 2 магістерські роботи, планується захист ще 2 магістерських робіт, 2 дипломних проектів.

По ініціативній прикладній НДР «Створення ресурсо та енергозберігаючих технологій в геотехнічному будівництві» (керівник Самедов А.М.).

Досліджено теоретичні та прикладні аспекти розробки способів  влаштування віброізолюючих піддатливих масивів в основах підземних споруд, що складаються зі слабких порід та структурно-нестійких підстилаючих ґрунтів, підданих динамічним впливам. Обгрунтовано теоретично та експериментально умови та способи підсилення основ підземних споруд, складених структурно нестійкими просідними, набухаючими, обводненими грунтами, на глибину активної зони при експлуатації в умовах спільно діючих статичних та динамічних навантажень. Запропоновано реологічні моделі піддатливого віброізолюючого масиву, що складається зі слабких порід і структурно-нестійких ґрунтів підстилаючих шарів, підданих динамічним впливам; вперше запропоновано фізичне  моделювання віброізолюючої піддатливої основи реологічною моделлю, що складається із пружини Гука й амортизатора Ньютона - шарів щебеню і зволоженого (намитого) піску, запропоновано методи визначення параметрів щебенево-піщаного шару виходячи з інтенсивності діючих динамічних навантажень; запропоновано методи визначення твердості системи віброізоляторів. Складено рівняння поступальних коливань від динамічних навантажень, що передаються через несучі елементи конструкцій основі з підстилаючим шаром зі структурно-нестійкого ґрунту та слабких порід, дано методи розв'язків, визначено амплітудно-частотні характеристики власних і вимушених коливань конструкцій підземних споруд з віброізольованим масивом; запропоновано ефективні гідровибухові способи ущільнення масиву підстилаючого шару зі структурно-нестійких ґрунтів під підошвою споруд, що складаються із міцного ґрунту малої потужності (до 1,5 м)  і гідровибухом із замочуванням до оптимальної вологості (14-16 %).

В рамках виконання досліджень за темою кандидатської дисертації (ст. викладач Л.В. Шайдецька) поставлено і вирішено задачу про механізм дії циліндричною заряду вибухової речовини в свердловині більшого від заряду діаметра, заповненій тампонажним матеріалом. Розглянуто закономірності поширення вибухової хвилі в оточуючому середовищі та розвитку камуфлетної порожнини в часі як на стадії  навантаження середовища, так і на стадії розвантаження. Встановлено механізм трикратного імпульсного навантаження стінок зарядної порожнини з відповідним її розширенням. 

close
Radio NTUU "KPI" Authoring program Group vkontakte
close

Department of educational work

Lessons schedule Schedule session Schedule for teachers