Admission to graduate school

НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ

При кафедрі геобудівництва і гірничих технологій ІЕЕ (ГБГТ) здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в рамках аспірантури та докторантури з денної форми навчання.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за спеціальностями:

05.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин

05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка

До аспірантури з відривом та від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, бюджетних підприємств і організацій. Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії (по денній формі) цільовику.

Термін подання документів до аспірантури у 2015 році: з 26 серпня по 4 вересня.

Розклад подання документів по факультетах буде розміщений на сайті на початку серпня.

Документи, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи (за зразком відділу аспірантури);

 • анкета (шаблон знаходиться у розділі «Документи») + фото 4х6 (1шт., приклеїти);

 • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;

 • ксерокопія додатку(ів) до диплому(ів), починаючи з 1 курсу; визначити середній бал (особи, що закінчили вуз “з відзнакою” ксерокопії додатків не подають);

 • копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);

 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);

 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки, (а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком ( відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди з абітурієнтом, розгляду реферату або наукових праць;

 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у та її ксерокопія;

 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);

 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;

 • 30 аркушів паперу (формат А4);

 • 2 конверта з маркою (для іногородніх, які перебуватимуть в другий декаді вересня за межами Києва).

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів (приблизно 10 днів на кожний іспит) зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів.

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити по спеціальності, філософії, одній з іноземних мов.

Особи, що до вступу до аспірантури склали кандидатські іспити з філософії та іноземної мови, при представленні посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів та здають при вступі лише іспит зі спеціальності.

Вступні іспити до аспірантури проводяться у вересні-жовтні.

За рішенням Вченої ради університету від 6 травня 1996 року при конкурсному відборі до аспірантури поряд з балами, отриманими на вступних (кандидатських іспитах), враховується також середній бал диплому про вищу освіту, який має бути, як правило, не менше 4,5 (при вступі до аспірантури в рік закінчення вузу).

Зарахування до аспірантури здійснюється з 15 листопада поточного року

Розмір стипендії аспіранта денної форми визначається в межах 1875-3125 грн. і встановлюється у розмірі заробітної плати, що виплачувалась аспіранту за останнім основним місцем роботи перед вступом до аспірантури (як min за один повний місяць). Заробітна плата, отримана на роботі за сумісництвом, на розмір стипендії не впливає. Особам, які не працювали перед вступом до аспірантури або отримана заробітна плата яких буде меншою, ніж 1875 грн., стипендія встановлюється на рівні 1875 грн. на місяць. Якщо середня заробітна плата за основним місцем роботи перебільшувала 3125 грн. за місяць, стипендія встановлюється на рівні 3125 грн. на місяць.

Термін навчання: денна форма – 3 роки.

ТЕКСТИ ПРОГРАМ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ НАВЕДЕНО НИЖЧЕ

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” щороку оголосив прийом до докторантури університету.

Прийом до докторантури при кафедрі ГБГТ в 2015р. здійснюється за спеціальністю 05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка

- See more at: http://kpi.ua/web_aspirantura#sthash.jRwvTEOv.dpuf

Оголошення про прийом, терміни подання документів публікуються на сайті.

Особи (як правило, до 45 років), які вступають до докторантури, подають на ім’я проректора університету:

-заяву;

-анкету (бланк анкети видає відділ аспірантури та докторантури);

-розгорнутий план докторської дисертації;

-список опублікованих наукових праць і винаходів;

-медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;

-копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

-копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;

-копію атестата доцента, ст.н.с.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Проректор направляє документи кандидата завідувачу кафедри.

Кафедра в 2-тижневий термін з моменту отримання документів заслуховує наукову доповідь кандидата для вступу, розглядає план роботи над дисертацією і таємним або відкритим голосуванням робить висновок по кандидатурі про можливість зарахування до докторантури.

Вчена рада університету в місячний термін, за поданням приймальної комісії до докторантури, розглядає висновки кафедр на кандидатів для вступу до докторантури і приймає рішення про зарахування.

Зарахування докторантів оформлюється наказом по університету з 1 вересня поточного року.

 

Особи, що успішно закінчили аспірантуру або докторантуру за вказаними вище спеціальностями та у відповідний строк представили до захисту кандидатську або докторську дисертацію, мають змогу подати роботу до захисту та захистити її у спеціалізованій вченій раді Д. 26.002.22 при НТУУ «КПІ»

close
Radio NTUU "KPI" Authoring program Group vkontakte
close

Department of educational work

Lessons schedule Schedule session Schedule for teachers