Публікації

Монографії – 2:

1. Кравець В.Г. Вплив техногенних динамічних процесів на стан природних і інженерних об’єктів: монографія // О.О. Вовк, В.Г. Кравець, В.М. Ісаєнко, О.О. Вовк (ст.), Н.С. Ремез. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 404 с. – Бібліогр. : с. 400–403. – 300 экз.

2. Кравец В.Г. Механика горных выработок при действии гравитационных и динамических нагрузок: монография // [В.И. Гуляев, П.З. Луговой, В.И. Кошель и др.]. – Ивано-Франковск: Изд-во Прикарпат. нац. ун-та им. В. Стефаника, 2014. – 438 с.

 

Брошури, ДСТУ, довідники, словники, тощо – 2:

1. Гайко Г.І. Мала гірнича енциклопедія / [Під ред. В.С. Білецького]. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – 644 с.

2. Гайко Г.И. Рыцари энергетической безопасности Украины / Г.И. Гайко и др. – Киев: Издательский дом «Власть», 2013. – 430 с.

 

Методичні вказівки – 1:

1. Відкриті гірничі роботи [Текст]: метод. вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму 6.050301 «Гірництво» / Уклад.: Т.В. Косенко, О.О. Фролов. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2014. – 56 с.

 

Статті кількість публікацій в наукових виданнях30 (155 арк.):  з них

-у фахових виданнях України23 (125 арк.),

- публікації в науково-метричних виданнях - 2 (8 арк.),

- інші видання  - 3 (13 арк.),

- у зарубіжних фахових  - 2 (9 арк.).

 

Тези доповідей на конференціях: 58 (144 арк): з них

- доповіді на конференціях з публікацією тез – 47 (103 арк.)

- доповіді на конференціях з публікацією тез у зарубіжних виданнях – 11 (41 арк.).

 

 

У фахових виданнях України, які входять до міжнародних науковометричних баз даних – всього: 2, з них – у зарубіжних виданнях (РІНЦ)– всього: 1.

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів