Освітні компоненти освітньо-наукової програми третього «освітньо-наукового» рівня вищої освіти 184 Гірництво 2023-2024


КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін освітньо-наукової програми «Геоінженерія» Завантажити

Заяви PhD здобувачів на вибір дисциплін Завантажити


Код

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики)

Кількість кредитів ЄКТС

Форма
підсумкового
контролю

1.      Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП

Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

ЗО1.1

Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця

2

залік

3О1.2

Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія

4

екзамен

Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей

ЗО2.1

Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Іноземна мова для наукових досліджень

3

залік

ЗО2.2

Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Іноземна мова наукової комунікації

3

екзамен

Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності

ЗО3

Геомеханічні процеси в породних масивах

6

екзамен

ЗО4.1

Математичне моделювання геомеханічних процесів. Частина 1. Механіка деформованого твердого тіла

3

залік

ЗО4.2

Математичне моделювання геомеханічних процесів. Частина 2. Чисельні методи в геомеханіці

3

екзамен

Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

ПО1

Організація науково-інноваційної діяльності

4

екзамен

ПО2

Підвищення педагогічної майстерності викладача-дослідника

4

залік

ПО3

Педагогічна практика

4

залік

Вибіркові компоненти ОП

В1

Професійно-педагогічна майстерність викладача ЗВО

6

залік

В2

Сучасні методи викладання інженерних дисциплін

6

залік


Освітні компоненти освітньо-наукової програми третього «освітньо-наукового» рівня вищої освіти 184 Гірництво 2022-2023