Освітні компоненти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 184 Гірнцитво 2023-2024


КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки Геоінженерія – Завантажити


Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Силабус

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

ЗО 01

Інтелектуальна власність та патентознавство

3

Залік

Силабус

ЗО 02

Основи інженерії та технології сталого розвитку

2

Залік

Силабус

ЗО 03

Практичний курс  іншомовного ділового спілкування

3

Залік

Силабус

ЗО 04

Менеджмент стартап-проєктів

3

Залік

Силабус

Цикл професійної підготовки

ПО 01

Поверхневий комплекс гірничих підприємств

3

Залік

Силабус

ПО 02

Геоконтроль процесів гірничого виробництва

3

Залік

Силабус

ПО 03

Реконструкція підземних споруд

3

Екзамен

Силабус

ПО 04

Спецкурс підземного будівництва

3,5

Залік

Силабус

ПО 05

Системи автоматизованого проєктування

3,5

Залік

Силабус

ПО 06

Спеціальні способи будівництва

4

Екзамен

Силабус

ПО 07

Проєктування міських підземних споруд

3,5

Екзамен

Силабус

ПО 08

Проєктування міських підземних споруд. Курсовий проєкт

1,5

Залік

Силабус

Дослідницький (науковий) компонент

ПО 09.1

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

2

Залік

Силабус

ПО 09.2

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

2

Залік

Силабус

ПО 10

Практика

14

Залік

Силабус

ПО 11

Робота над магістерською дисертацією

12

Захист

Силабус


Освітні компоненти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 184 Гірнцитво 2022-2023