Нормативно-правова база, яка регулює права та обов’язки учасників освітнього процесу

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОСИЛАННЯ НА ВЕБ-СТОРІНКУ

Назва Адреса веб-сторінки
Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки https://osvita.kpi.ua/node/116 або https://data.kpi.ua/sites/default/files/files/2020-2025-strategy_0.pdf
Положення про комісію з питань розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2021_HY-134.pdf
Наказ НУ/217/2022 від 09.12.2022 р. «Про вдосконалення системи управління КПІ ім. Ігоря Сікорського» https://document.kpi.ua/files/2022_HY-217.pdf
Стаття 35 Закону України «Про освіту»; Національна рамка кваліфікацій https://xn--80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-ramki-kvalifikatsiy-325775.html
Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/39 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf
Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/185
Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/2020_HOH-39 ; https://osvita.kpi.ua/node/178
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022) https://osvita.kpi.ua/node/118
Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/168 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-164.pdf
Положення про навчально-науковий міжфакультетський центр дуальної освіти «Прогрестех-Україна» КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2021_HY-268.pdf
Положення про індивідуальний навчальний план студента  КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/117
Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського (п. 7 Порядок оформлення індивідуального навчального плану учасника академічної мобільності) https://osvita.kpi.ua/node/124 або https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-303.pdf
Порядок оформлення академічної мобільності, ініційованої здобувачами вищої освіти НОН/315/2022 від 08.11.2022 https://mobilnist.kpi.ua/documents/ https://document.kpi.ua/files/2022_HOH-315.pdf
ПОЛОЖЕННЯ про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/183
Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-71.pdf або https://osvita.kpi.ua/node/131
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання https://osvita.kpi.ua/node/181 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-157.pdf
Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/37 або https://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf
Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-199.pdf
Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/184
Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/172
Програма розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/index.php/pinobo
Затверджені стандарти вищої освіти https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/121 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-165.pdf
Положення про систему запобігання академічного плагіату в  КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/47 або https://document.kpi.ua/files/2020_1-76.pdf
Програма пошуку збігів/ідентичності/схожості тексту від компанії Unicheck (таке технологічне рішення уведено в дію з 01.01.2018 р. відповідним наказом) https://document.kpi.ua/2017_1-437
Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/index.php/node/35
Положення про куратора академічної групи КПІ ім. Ігоря Сікорського http://osvita.kpi.ua/node/173
Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf
Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Ухвалено» Рішенням Вченої ради від 5 квітня 2021 р. (Протокол №4) https://osvita.kpi.ua/code або https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf
Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/182
Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського; Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/2020_7-170 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-170.pdf
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/2021_HY-224
План заходів по запобіганню та виявленню корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/2021_HY-103
Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності https://kpi.ua/academic-integrity
Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/2022_HY-165 https://osvita.kpi.ua/node/841
Участь КПІ імені Ігоря Сікорського у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» https://kpi.ua/2020-Academic-IQ
Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка https://kpi.ua/library-science
Положення про Грамоту Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського за популяризацію ідей академічної доброчесності https://document.kpi.ua/files/2021_CHBC-53.pdf
Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/32
Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/35
Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі https://osvita.kpi.ua/node/368 або https://document.kpi.ua/2020_HY-22
Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі https://document.kpi.ua/files/2020_7-148.pdf
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті https://osvita.kpi.ua/node/179
Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/177
Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/137
Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/188
Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/practical_training_period
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2018_1-21.pdf
Порядок співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з закладами загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти,  з компаніями- партнерами/роботодавцями https://document.kpi.ua/files/2020_1-159.pdf
Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/44
Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-65.pdf
Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) https://osvita.kpi.ua/competition або https://document.kpi.ua/2021_HY-201
Положення
про рейтингування науково-педагогічних працівників
КПІ ім. Ігоря Сікорського
https://osvita.kpi.ua/node/30
Форма для деталізації інформації про рукопис навчального посібника https://osvita.kpi.ua/posibnyk
Порядок надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/46
Норми бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на 2021/2022, 2022/2023 навчальний роки https://osvita.kpi.ua/node/45
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського http://osvita.kpi.ua/node/714 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-134.pdf
Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://ipo.kpi.ua/
Концепція системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання та роботи з ними в період навчання – за нових умов https://document.kpi.ua/files/2020_7-184.pdf
Положення про преміювання працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection https://document.kpi.ua/files/2022_HOH-38.pdf
Положення про преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://document.kpi.ua/files/2018_7-133.pdf
Положення про конкурс на номінацію «Молодий викладач-дослідник» https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-284.pdf
Конкурс «Молодий викладач-дослідник(року)», переможцям якого встановлюється надбавка до зарплати в розмірі 20% строком на 1 рік https://kpi.ua/teacher-researcher
Проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень https://document.kpi.ua/2020_HOH-25
Проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених https://document.kpi.ua/2021_HOH-237
Преміювання також передбачено за кращі підручники, навчальні посібники, монографії https://kpi.ua/best-textbooks-competition
Проведення самоаналізу діяльності кафедр університету https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-216.pdf
Освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/op
Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році (зі змінами) https://pk.kpi.ua/ https://pk.kpi.ua/official-documents/ https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules.pdf
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/187 https://document.kpi.ua/2021_HY-244 http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181
Офіційний сайт відділу аспірантури http://aspirantura.kpi.ua/
Документи до аспірантури Договір про навчання в Університеті http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181
Програма вступного випробування з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій https://fl.kpi.ua/node/145
Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172
Положення про Координаційну раду з удосконалення менеджменту науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_HOH-38.pdf
Положення про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, групи забезпечення та гарантів освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/index.php/node/753
Наказ № НОН/261/2022 від 21.09.2022 р.
«Про затвердження науково-методичних комісій університету зі спеціальностей»
https://osvita.kpi.ua/node/134
Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/admin-rule або https://kpi.ua/files/admin-rule.pdf
Порядок виконання приписів органів державної влади щодо порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки https://document.kpi.ua/files/2020_4-84.pdf
Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для здобувачів вищої освіти, зарахованих на перший курс КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_4-140.pdf
Графіки навчального процесу на 2021-2022 навчальний рік (бакалаври, магістри) https://kpi.ua/index.php/year
Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2022 року № 206) https://kpi.ua/statute
Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/174
СИЛАБУСИ загальноуніверситетських навчальних дисциплін (для підготовки ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ) https://osvita.kpi.ua/node/725
Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського https://ela.kpi.ua/
Платформа дистанційного навчання «Сікорський» https://www.sikorsky-distance.org/
Науково технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського https://www.library.kpi.ua/
Центр фізичного виховання та спорту КПІ ім. Ігоря Сікорського http://sport.kpi.ua/
Оздоровлення https://relax.kpi.ua/
Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського https://ecampus.kpi.ua
Розклад занять та екзаменаційних сесій http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx
Відділ професійної орієнтації – центр розвитку кар’єри ДНВР КПІ ім. Ігоря Сікорського http://rabota.kpi.ua/
Наказ НУ/216 від 11.10.2021 Про вдосконалення системи працевлаштування здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та створення центру професійної адаптації студентів https://document.kpi.ua/2021_HY-216
ННЦ ПС «Соціоплюс» https://socioplus.kpi.ua/
Асоціації випускників Університету http://alumni.kpi.ua/
Студентської соціальної служби http://sss.kpi.ua/
Кабінет психолога Студентської соціальної служби https://psybooking.simplybook.it/v2/
Кабінет психологічного консультування https://kpi.ua/kpk
Cтудмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорського https://studmisto.kpi.ua/
Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського Студентське самоврядування (п.13 Статуту) https://kpi.ua/web_studrada https://kpi.ua/statute#_Toc105500416
Профком студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського https://studprofkom.kpi.ua/
Матеріально-технічне забезпечення  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Відео-ролик) https://youtu.be/LCWjAXyO5JQ

Документи з освітнього процесу osvita.kpi.ua